جاده هوشمند نور خورشیدی در سری لانکا با دقت نشان داده شده است

روزهای اخیر، جاده هوشمند با توجه به شریک محلی، در نمایشگاه سریلانکا نشان داده شده است. محصول هوشمند سری راه هوشمند نور خورشیدی منجر به خیابان نور و نور خورشید باغ نور چشم مردم را جذب، نگاه کنید به زیر عکس.

سال های پیش رو، Road Smart طرح بازار جهانی را تسریع می کند، همکاری های گسترده ای با ده ها کشور دارد. تا جایی که اکنون خیابان نور خورشیدی خیابان هوشمند نور سبز هوشمند را به بیش از 120 محوطه تبدیل می کند، Road Smart همچنان به گسترش طرح بازار جهانی ادامه خواهد داد و فصل جدیدی از "کمربند و جاده" را بنویسد.

road smart solar led street light

road smart solar led street light

road smart solar led street light

solar led street light