جاده خورشیدی نمایش نور در مراکش دقت هوشمند

روزهای اخیر جاده هوشمند دقت نشان می دهد در بین المللی ساختمان نمایشگاه (سیب) که در کازابلانکا مراکش از 21 تا 25 نوامبر سال 2018 همراه با شریک محلی. جاده هوشمند سری محصول هوشمند خورشیدی سرب خیابان نور و نور خورشیدی باغ جذب بسیاری از مردم چشم، نگاه کنید به زیر عکس.

سال های اخیر جاده هوشمند طرح بازار جهانی، estblished همکاری با ده ها کشور. تا حالا جاده هوشمند چراغ های خیابانی خورشیدی در حال حاضر را هوشمند چراغ سبز به شهرستانهای بیش از 120، جاده هوشمند به بازار جهانی طرح ترویج و نوشتن فصل جدید "کمربند و جاده" ادامه خواهد داد.

road smart solar led street light

road smart solar led street light

road smart solar led street light

solar led street light