جاده Samrt خیابان نور خورشیدی در سال 2018 CESS را در سنگاپور

تبریک! هوشمند راه دستیابی به موفقیت کامل در نمایشگاه CESS 2018 را در سنگاپور، هوشمند چراغ های خیابانی خورشیدی جذب بسیاری از مردم چشم.

Road Smart

road smart

road smart