پروژه خیابان خورشیدی IP65 در مغولستان

بازخورد مشتری مغولستان که هوشمندانه خیابان خورشیدی خیابان با ظاهر زیبایی جذاب و تکنولوژی کنترل هوشمند است، آنها با محصول جاده هوشمند بسیار راضی هستند.

solar street light project

solar street light project