خیابان کانتینر 40 فوت هوشمند خیابان نور خورشیدی ارسال خروجی

به عنوان پایان سال، خط تولید جاده هوشمند بسیار مشغول است، امروز ما یک ظرف 40ft ظرفیت خورشیدی منجر نور خیابان فرستاده است.